• goed omgeven

    goed omgeven

Watermanagement

waterbeheer

Aan de hand van een waterbalans, die wij opmaken op basis van beschikbare informatie uit het verleden, bekijken wij welke optimalisaties mogelijk zijn op het vlak van het gebruik en verbruik van water. Uiteraard start alles met het waterverbruik in het productieproces. Elke druppel die niet verbruikt wordt moet ook niet gekocht, opgevangen of opgepompt worden. Daarnaast optimaliseren we de ganse waterbevoorrading van het bedrijf en onderzoeken we of er een verbetering mogelijk is op het vlak van waterzuivering, in functie van hergebruik van afvalwater of in functie van lozing.

waterbevoorrading

Voor veel bedrijven is water een onontbeerlijke hulpstof. Hiervoor kunt u een beroep doen op een externe leverancier, kunt u gebruik maken van (eigen) gezuiverd afvalwater of kunt u de natuurlijke waterbronnen (hemelwater, oppervlaktewater en grondwater) aanspreken.

Vanuit de waterbalans maken wij een overzicht van de nood aan water (hoogkwalitatief, laagkwalitatief, ...). Daarna gaan we bekijken welke bronnen hiervoor kunnen aangesproken worden en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Voor de concrete invuling van de waterbehoefte begeleiden wij u bij het aangaan van een contract met een drinkwaterleverancier, het aanvragen van een vergunning voor de captatie van oppervlaktewater of het oppompen van grondwater, of adviseren wij u omtrent de aanleg van hemelwaterbekkens.

Afvalwaterzuivering

De afvalwaterzuiveringsinstallatie neemt in veel bedrijven een belangrijke plaats in.

U kunt bij ons terecht voor een goede opvolging van de zuiveringsinstallatie. Wij zorgen er niet alleen voor dat de beoogde effluentkwaliteit wordt behaald, bovendien proberen we de efficiëntie van de installatie te verhogen, zodat ook de operationele kost van de installatie verminderd kan worden. Aan de hand van periodieke bezoeken en een opvolging op afstand verbeteren we de performantie van de zuiveringsinstallatie, en vaak tegen een lagere kost.

Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het ontwerp en de dimensionering van uw nieuwe waterzuivering of de aanpassing van een bestaande zuiveringsinstallatie. Op basis van de samenstelling en de hoeveelheid van het aangeboden afvalwater en de beoogde effluentkwaliteit bekijken wij samen met u welke zuiveringstechnieken beschikbaar zijn en hoe deze gedimensioneerd moeten worden.

Dankzij onze onafhankelijke positie, kunnen wij voor elk project op zoek gaan naar het beste antwoord op uw vraag.

erkend mer-deskundige

Ruben Dejonckheere is erkend als deskundige in de discipline water, deeldiscipline afvalwater en oppervlaktewater. U kunt bij ons terecht voor alle studies in kader van milieueffectenrapporten of in uitvoering van bijzondere vergunningsvoorwaarden.